อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2564

รายละเอียด...

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยะลา ปี 2565 ผ่านโปรแกรม Webex Conference ให้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. จำนวน 160 คน และเภสัชกรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 16 คน ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา โดยนำระบบ TaWai Chat Bot และ TaWai Version 3 มาใช้

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านโปรแกรม zoom (ออนไลน์)

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมพัฒนาศักย ภาพผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ยา และ ADR โดยการใช้เครื่องมือ TaWai Chat Bot

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม กับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง พลักดันการใช้ ระบบ TaWai for Health V.3 และ Chat Bot

รายละเอียด...

อบรมการใช้เครื่องมือ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chat Bot สำหรับแกนนำผู้พัฒนาระบบ เขตบริการสุขภาพที่ 10

รายละเอียด...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รายละเอียด...

จิ๋วตาไว เด็กวัยมันรู้เท่าทันสื่อ

รายละเอียด...

พบเห็นอย่านิ่งนอนใจ มาช่วยกันปิดเพจกันเถอะคะ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ หยุดโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง(แค่ปลายนิ้ว)"

รายละเอียด...