อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

รายละเอียด...

วันที่ 24 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ TaWai For Health ในการรายงานปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด...

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 18.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เป็นวิทยากร

รายละเอียด...

จากรายงานผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยในระบบ Tawai V.3 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2565

รายละเอียด...

ยาชุดหรือที่รู้จักกันว่ายาที่จัดรวมกันเป็นชุด เพื่อรับประทานพร้อมกันทีเดียว มักมีจำนวนยาตั้งแต่ 3-9 เม็ด

รายละเอียด...

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. – 12.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรชุมชนในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตาไว ฟอร์ เฮลท์ ให้แก่ เภสัชกรร้านยา จำนวน 120 คน

รายละเอียด...

บทความวิจัย เครื่องสำอางอันตรายที่ขายบนแพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

รายละเอียด...

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ TaWai for Health V.3 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเภสัชกรรมและกลไกเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด...

วันที่ 23 กัยายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...

วันที่ 19 กัยายน 2565 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด...