หนึ่งรายงานของท่าน!

คือ Big Data ของคนไทย

ที่จะช่วยตัดสินใจ ก่อนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ...

พัฒนาระบบ

เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบส่งต่อข้อมูลรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รวบรวมข้อมูล

อาการไม่พึงประสงค์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย การโฆษณาเกินจริง

วิเคราะห์สรุปรายงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แหล่งที่มา แหล่งที่พบ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทำให้น่าเชื่อถือได้

บริการประชาชน

สามารถรายงาน สืบค้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

image_not_found
image_users

ผู้รายงาน และ แอดมินในระบบ

ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ


รายงานอาการไม่พึงประสงค์

รายงานผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย

รายงานโฆษณาเกินจริง


shape_26
shape_25

สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2567

จำนวนรายงานทั้งหมด 1339 รายงาน
138อาการไม่พึงประสงค์

85ผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย

1116โฆษณาเกินจริง

เครื่องมือ และ ระบบการจัดการระบบรายงาน V3.1

ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วนประชาชน และ หน่วยงานของรัฐ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สรุปข้อมูลเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเชิงระบบ

shape2
image_not_found
image_not_found