ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน

เลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ


ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

ไม่พบข้อมูล....
image_not_found
image_not_found

checkproducts

วิธีการเช็ค เลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลบนฉลาก ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ สัญลักษณ์ และตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค

ตัวอย่างการเช็คเลข ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

10-1-53-99999 หรือ 10-1-5399999999


ตัวอย่างการเช็คเลข ผลิตภัณฑ์อาหาร

10-3-99999-1-9999


ตัวอย่างการเช็คเลข ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน

วอส.99/25XX หรือ 99/25XX


ตัวอย่างการเช็คเลข ผลิตภัณฑ์ยา

1A 234/56XX


ตัวอย่างการเช็คเลข ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ผ. 234/56XX หรือ น. 234/56XX

image_not_found
image_not_found