image_not_found

TaWai For Health ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ

เป็นเครือข่ายการทำงานเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance Center Thailand) เขตบริการสุขภาพที่ 10 และเขตบริการสุขภาพที่ 12 เป็นต้น

image_not_found

โครงการ TaWai for Health

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและดำเนินการจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บูรณาการ) จึงได้ก่อตั้งเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องมือ ฐานข้อมูล เครือข่าย และการสื่อสาร เพื่อให้เกิดกลไกใหม่ในการจัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยภาครัฐ

image_not_found
image_not_found
management_team
research_team

โดยมีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

image_not_found
image_not_found
image_not_found
image_not_found
image_not_found