โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 18.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ให้เป็นวิทยากร

สร้างเมื่อ 1 year ago 847