สสจ. นราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายบวร.ร. เพื่อส่งเสริมชุมชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564 โดยใช้เครื่องมือ TaWai LINE CHAT BOT

สร้างเมื่อ 2 years ago 887 แชร์

เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นตาไว (TaWai For Health) รูปแบบ chatbot เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การสัมมนาออนไลน์ ประเด็น RDU community " การใช้เครื่องมือและระบบข้อมูล RDU community "

สร้างเมื่อ 2 years ago 1876 แชร์

TaWai for Health เครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย RDU community ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สร้างเมื่อ 2 years ago 726 แชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

อบรมการใช้เครื่องมือ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chat Bot สำหรับแกนนำผู้พัฒนาระบบ เขตบริการสุขภาพที่ 10

สร้างเมื่อ 1 year ago 705 แชร์

อบรมการใช้เครื่องมือ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chat Bot สำหรับแกนนำผู้พัฒนาระบบ เขตบริการสุขภาพที่ 10

ประชุมการใช้ TaWai for Health V.3 และ Chat Bot สำหรับเตรียมขยายผลให้เป็นเครื่องมือ ในการสำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา

สร้างเมื่อ 1 year ago 340 แชร์

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม กับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง พลักดันการใช้ ระบบ TaWai for Health V.3 และ Chat Bot