สสจ. นราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายบวร.ร. เพื่อส่งเสริมชุมชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564 โดยใช้เครื่องมือ TaWai LINE CHAT BOT

สร้างเมื่อ 1 year ago 374 แชร์

เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นตาไว (TaWai For Health) รูปแบบ chatbot เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คู่มือการใช้งานTaWai-ChatBot

สร้างเมื่อ 11 months ago 748 แชร์

คู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

สร้างเมื่อ 10 months ago 891 แชร์

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

การสัมมนาออนไลน์ ประเด็น RDU community " การใช้เครื่องมือและระบบข้อมูล RDU community "

สร้างเมื่อ 9 months ago 497 แชร์

TaWai for Health เครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย RDU community ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สร้างเมื่อ 4 months ago 82 แชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี