สสจ. นราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายบวร.ร. เพื่อส่งเสริมชุมชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564 โดยใช้เครื่องมือ TaWai LINE CHAT BOT

สร้างเมื่อ 9 months ago 261 แชร์

เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นตาไว (TaWai For Health) รูปแบบ chatbot เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คู่มือการใช้งานTaWai-ChatBot

สร้างเมื่อ 6 months ago 303 แชร์

คู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

สร้างเมื่อ 5 months ago 392 แชร์

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรมระบบ TaWai V.3

การสัมมนาออนไลน์ ประเด็น RDU community " การใช้เครื่องมือและระบบข้อมูล RDU community "

สร้างเมื่อ 4 months ago 290 แชร์

TaWai for Health เครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย RDU community ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา