การประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการยาที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สร้างเมื่อ 3 weeks ago 98 แชร์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม การประชุมพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการยาที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ณ ห้องประชุม โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพยาบาลเขาชัยสน ได้จัดประชุมการพัฒนาเครือข่าย Tawai เขาชัยสนแก่อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียน คลินิกเอกชนและร้านขายยา

สร้างเมื่อ 2 months ago 139 แชร์

เพื่อสร้างเครือข่ายรายงานผลิตภัณฑ์ ต้องสงสัยผ่านระบบตาไวในอำเภอเขาชัยสน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในชุมชนมากขึ้น

โครงการ พัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ภาคเหนือ ในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหา โฆษณาผลิต ภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ผ่านโปรแกรมตาไวฟอร์เฮลท์ ปีงบประมาณ 2567

สร้างเมื่อ 3 months ago 180 แชร์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ภาคเหนือ ในการเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหา โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงทางสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 2567 โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

ประชุมการคืนข้อมูลและวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมTaWai for Health กับการดำเนินงานRDUโดยเครือข่ายกพย.ภาคใต้

สร้างเมื่อ 3 months ago 192 แชร์

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมกับเครือข่าย กพย.ภาคใต้

โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

สร้างเมื่อ 11 months ago 627 แชร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ นศ.ปีที่ 3 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ในนามโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมการพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้การบริโภคและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของเยาวชนในจังหวัดพัทลุง

สร้างเมื่อ 1 year ago 533 แชร์

วันที่ 7 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมการพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้การบริโภคและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของเยาวชนในจังหวัดพัทลุง ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการรายงาน ติดตาม และเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในชุมชน อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านระบบ TaWai Chat Bot

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดน และยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียนเฝ้าระวังการจัดการความเสี่ยงและการเตือนภัย ด้วยการนำโปรแกรม TaWai for Health มาใช้เป็นเครื่องมือ

สร้างเมื่อ 1 year ago 623 แชร์

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดน และยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียนเฝ้าระวังการจัดการความเสี่ยงและการเตือนภัย ด้วยการนำโปรแกรม TaWai for Health และ TaWai Chat Bot มาใช้เป็นเครื่องมือการดำเนินงาน โดยมีนายจีรศักดิ์ แก้วคำปา สาธารณสุขอำเภอภูซาง เป็นประธานเปิดการประชุมและให้กำลังใจการทำงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที รพ.สต.บ้านฮวก

โครงการพัฒนาความเข้มเเข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

สร้างเมื่อ 1 year ago 227 แชร์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลำสินธุ์ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างสมเหตุผลระดับอำเภอ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายหัวข้อ RPU District สู่ RPU Province และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ TaWai For Health และกระบวนการค้นหาปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน

สร้างเมื่อ 1 year ago 905 แชร์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน

หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่องการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน

สร้างเมื่อ 1 year ago 225 แชร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสตูล จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์