อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

วันที่ 7 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมการพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้การบริโภคและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของเยาวชนในจังหวัดพัทลุง ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการรายงาน ติดตาม และเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในชุมชน อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านระบบ TaWai Chat Bot

รายละเอียด...

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ชายแดน และยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียนเฝ้าระวังการจัดการความเสี่ยงและการเตือนภัย ด้วยการนำโปรแกรม TaWai for Health และ TaWai Chat Bot มาใช้เป็นเครื่องมือการดำเนินงาน โดยมีนายจีรศักดิ์ แก้วคำปา สาธารณสุขอำเภอภูซาง เป็นประธานเปิดการประชุมและให้กำลังใจการทำงานเ...

รายละเอียด...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลำสินธุ์ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างสมเหตุผลระดับอำเภอ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายหัวข้อ RPU District สู่ RPU Province และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ TaWai For Health และกระบวนการค้นหาปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

รายละเอียด...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน

รายละเอียด...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสตูล จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

รายละเอียด...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลป่าพะยอมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม จัดประชุมขับเคลื่อน การสร้างความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลระดับอำเภอ (RPU District ) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในเขตอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยจุดเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวัง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดยใช้เครื่องมือตาไว

รายละเอียด...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลงระบบ TaWai for Health และแนวทางการจัดการปัญหา ผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด...

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมการพัฒนางานปฐมภูมิ เครือข่าย โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อใช้โปรแกรมตาไว เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน

รายละเอียด...

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

รายละเอียด...

วันที่ 24 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ TaWai For Health ในการรายงานปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด...