อัพเดทล่าสุด

สรุปผลงานโครงการตาไว ปี 2562

โพสล่าสุด

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม กับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง ผลักดันการใช้ระบบ TaWai for Health v.3 และ Chatbot ผ่านระบบ zoom (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพลักดันให้เกิดการใช้งานระบบ TaWai for Health ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดอันตราย และการโฆษณาเกินจริง ส...

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้เครื่องมือ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai Version 3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด...

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2564

รายละเอียด...

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดยะลา ปี 2565 ผ่านโปรแกรม Webex Conference ให้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต./อสม. จำนวน 160 คน และเภสัชกรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค 16 คน ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา โดยนำระบบ TaWai Chat Bot และ TaWai Version 3 มาใช้

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านโปรแกรม zoom (ออนไลน์)

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดอบรมพัฒนาศักย ภาพผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ยา และ ADR โดยการใช้เครื่องมือ TaWai Chat Bot

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุม กับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง พลักดันการใช้ ระบบ TaWai for Health V.3 และ Chat Bot

รายละเอียด...

อบรมการใช้เครื่องมือ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chat Bot สำหรับแกนนำผู้พัฒนาระบบ เขตบริการสุขภาพที่ 10

รายละเอียด...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai V.3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

รายละเอียด...