โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล จังหวัดพัทลุง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลป่าพะยอมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม จัดประชุมขับเคลื่อน การสร้างความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลระดับอำเภอ (RPU District ) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในเขตอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยจุดเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวัง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดยใช้เครื่องมือตาไว

สร้างเมื่อ 1 year ago 1084