ประชุมร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

การพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

สร้างเมื่อ 2 years ago 1085


สุ่มโพส

วันที่ 7 มีนาคม 2566 หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมการพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้การบริโภคและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของเยาวชนในจังหวัดพัทลุง ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการรายงาน ติดตาม และเฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในชุมชน อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านระบบ TaWai Chat Bot

รายละเอียด...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดอบรมโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับการเฝ้าระวัง และจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน

รายละเอียด...