หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chatbot สำหรับผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ TaWai for Health V.3 และ TaWai Chatbot สำหรับผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สร้างเมื่อ 2 months ago 53