การสัมมนาออนไลน์ ประเด็น RDU community " การใช้เครื่องมือและระบบข้อมูล RDU community "

TaWai for Health เครื่องมือเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน (Active Community based Surveillance) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย RDU community ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สร้างเมื่อ 2 years ago 1511