สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

สร้างเมื่อ 2 years ago 714

สรุปผลการดำเนินการหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai for Health) ประจำปี 2563 
(ดาวน์โหลด)

สุ่มโพส

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมการพัฒนางานปฐมภูมิ เครือข่าย โรงพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อใช้โปรแกรมตาไว เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน

รายละเอียด...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลป่าพะยอมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม จัดประชุมขับเคลื่อน การสร้างความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลระดับอำเภอ (RPU District ) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในเขตอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยจุดเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวัง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดยใช้เครื่องมือตาไว

รายละเอียด...

วันที่ 24 มกราคม 2566 หน่วยพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ TaWai For Health ในการรายงานปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด...