สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

สร้างเมื่อ 2 years ago 1056

สรุปผลการดำเนินการหน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai for Health) ประจำปี 2563 
(ดาวน์โหลด)

สุ่มโพส

”หากเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต้องทำยังไง วันนี้พวกเรามีคำตอบ“

รายละเอียด...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลป่าพะยอมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าพะยอม จัดประชุมขับเคลื่อน การสร้างความเข้มแข็งการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลระดับอำเภอ (RPU District ) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่รพ.สต. ในเขตอำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน โดยจุดเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวัง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกในชุมชน โดยใช้เครื่องมือตาไว

รายละเอียด...

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลไกการเฝ้าระวังอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการนำระบบ TaWai chat bot มาใช้

รายละเอียด...