ตาไวฯ ร่วมกับ สธ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ด้านยาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) โดยใช้เครื่องมือ TaWai fot Health V.3

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) โดยใช้เครื่องมือ TaWai fot Health

สร้างเมื่อ 7 months ago 127