หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดพังงา ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่การสร้างวัฒนธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน จังหวัดพังงา ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ณ รามาดา รีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการใช้เครื่องมือ TaWai version 3 และ Tawai chat bot ให้แก่ แพทย์ เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 50 คน

สร้างเมื่อ 3 months ago 89