สสจ. นราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายบวร.ร. เพื่อส่งเสริมชุมชนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2564 โดยใช้เครื่องมือ TaWai LINE CHAT BOT

เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นตาไว (TaWai For Health) รูปแบบ chatbot เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สร้างเมื่อ 8 months ago 251

        วันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายบวร.ร. เพื่อส่งเสริมชุมชนใช้ยาอย่างสมเหตุผลประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใญลานี รร.ดารุสสาลาม จ.นราธิวาส โดยกลุ่มเป้าหมาย คือครูและนักเรียนชมรมอย.น้อย ผู้นำศาสนาอิสลาม อสม. และจนท. สาธารณสุขจากรพ. และสสอ. รวมทั้งสิ้น 50 คนโดยได้รับเกียรติจากนางนูรีฮัน เร็งมา ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวเปิดงานและพบปะภาคีเครือข่าย สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย

- การบรรยายให้ความรู้เรื่องโฆษณาเกินจริงโดย ภก. ฟาเดล สาและดิง เภสัชกรชำนาญการ สสจ. นราธิวาส

- การบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ RDU Community โดย ภก. จิรานุวัฒน์ ศิริภิบาล เภสัชกรชำนาญการ สสจ. นราธิวาส

- แนะนำบทเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ : Oryor school

- เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นตาไว (TaWai for Health) รูปแบบ chatbot เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    และกิจกรรมภาคีเครือข่ายระดมสมองทำแผนกิจกรรมที่จะทำร่วมกันและนำเสนอโดยภาคีเครือข่าย

สุ่มโพส

แนวทาง-4ส

แนวทาง " 4ส "

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายละเอียด...