ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร คบส. / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่.

เรื่องเล่าจากเภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค

สร้างเมื่อ 2 years ago 3352

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เครือข่ายคบส. ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นเรื่องเล่า ปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชื่อเรื่อง                   " ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร (คบส.) "

Published 

เชียงใหม่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2564

Edition 

พิมพ์ครั้งที่ 1

Detail

178 หน้า

Subject

การบริหารองค์ความรู้  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การควบคุมคุณภาพ

Added Author

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN

978-616-11-4607-8

Note

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เครือข่ายคบส. ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เป็นเรื่องเล่า ปีงบประมาณ 2564
สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประเภทแหล่งที่มา 
Book 


ดาวน์โหลด >> " ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร (คบส.) "

- การบริหารองค์ความรู้

- ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- การควบคุมคุณภาพ

สุ่มโพส

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้เครื่องมือ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (TaWai Version 3 และ TaWai Chat Bot) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด...

สรุปผลการดำเนินการ ประจำปี 2563

รายละเอียด...

วันที่ 23 กัยายน 2565 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...