สุ่มโพส

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ นศ.ปีที่ 3 จัดกิจกรรมเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อออนไลน์ในนามโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมTawai for Health

รายละเอียด...

เรื่องเล่าจากเภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด...

เรียนรู้การใช้แอพลิเคชั่นตาไว (TaWai For Health) รูปแบบ chatbot เครื่องมือเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รายละเอียด...