โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะกั่วป่า ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตะกั่วป่า ปีงบประมาณ 2565 อีกทั้งเฝ้าระวังสถานประกอบการให้ผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้า และบริการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ระบบ “ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ” Platfrom และกลไกเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สร้างเมื่อ 1 month ago 41