หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาจัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนากลไกการเฝ้าระวังอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการนำระบบ TaWai chat bot มาใช้

สร้างเมื่อ 1 month ago 45